En els següents apartats trobareu informació detallada del tractament de les vostres dades de caràcter personal per a la realització de la qual l’Associació Cultural NOVA ACROPOLIS us sol·licitarà el vostre consentiment, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.

1. RESPONSABLE

El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és ASSOCIACIÓ CULTURAL NOVA ACROPOLIS, amb domicili social al carrer Pizarro núm. 19 baixos 28004 Madrid (Espanya) i CIF G-28.532.372. És una associació de nacionalitat espanyola, inscrita en el Registre Nacional d’Associacions de el Ministeri de l’Interior amb el núm. 14.741. Per a qualsevol qüestió relativa al tractament de les vostres dades personals pot contactar per email a [email protected]. Així mateix, us informem que el Delegat de Protecció de Dades pot ser contactat en [email protected]

L’Associació Cultural Nova Acròpolis és una entitat dedicada a promoure activitats socioculturals tendents a conèixer la variada i immensa activitat de l’ésser humà en l’àmbit de l’art, la literatura, la ciència i qualsevol altra manifestació de l’esperit humà.

2. FINALITAT

Els fins per als quals se us sol·licita el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals són els que s’indiquen en el qüestionari que us demanem que empleneu, i que preval sobre aquesta Política de Privacitat. En tot cas, us informem que:

A. Tractem la informació que ens proporcionen les persones interessades per a l’enviament d’informació sobre les activitats que es realitzen en cadascuna de les seves seus.

B. Conservarem les dades que ens faciliteu fins que ens demaneu la supressió d’aquestes dades.

C. Procurarem, amb la vostra col·laboració, mantenir les dades que tractem, degudament actualitzades.

3. LEGITIMACIÓ

Excepte en el cas que expressament us indiquem, en recaptar el vostre consentiment, la base jurídica en la virtut de la qual realitzem el tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens atorga, per als fins i usos que hem enumerat detalladament en l’apartat 2.A anteriorment indicat.

4. DESTINATARIS

En principi, no comuniquem a tercers aliens a l’Associació Cultural Nova Acròpolis les dades personals que tractem. Si anéssim a fer-ho, us ho comunicaríem prèviament, i  l’entitat que hagués de rebre tal comunicació us sol·licitaria el consentiment que fos necessari.

5. DRETS QUE US ASSISTEIXEN EN MATÈRIA DE PROTECCIÒ DE DADES

Us recordem que la normativa vigent us reconeix els següents drets:

  • A sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, per a qualsevol fi, en particular per a conèixer si estem tractant les seves dades, amb quina finalitat i amb quina base jurídica.
  • A sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió d’aquestes.
  • A sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en determinades circumstàncies, i en aquest cas les conservarem només per a l’exercici o defensa de possibles

reclamacions;

• A oposar-se al tractament d’aquestes, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, i en aquest cas deixarem de tractar les seves dades excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions; i
• A la portabilitat de les dades personals que es refereixin a vostè (no a tercers), que ens hagi proporcionat vostè mateix directament, i que siguin objecte de tractament automatitzat.

Pot fer efectiu qualsevol d’aquests drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic a [email protected]
En el cas que vostè exerciti algun d’aquests drets, procedirem immediatament a executar el que ens ordeni sobre aquest tema, sense perjudici de la licitud dels tractaments de dades realitzades fins a tal data. En tot cas, pot vostè recaptar informació sobre l’exercici dels seus drets en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o organismes anàlegs de les Comunitats Autònomes.

6. MESURES DE SEGURETAT

El responsable del Tractament es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-los, i té adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, i de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent. No obstant això, no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat d’Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers, i en aquest cas ho notificarà a l’autoritat competent en els terminis assenyalats a aquest efecte per la normativa vigent.

7. POLÍTICA DE COOKIES

La Política de Cookies del responsable del Tractament està disponible en aquesta pàgina web i ha aparegut un avís en una finestra emergent en accedir a aquesta pàgina web.
Es recomana la lectura d’aquesta Política de Cookies per a conèixer què són les galetes, quines s’utilitzen en aquesta web i per a quins fins, la informació que recopilen cadascuna d’elles i les opcions de què vostè disposa tant a través de la configuració del seu navegador d’Internet com accedint a les webs dels proveïdors de les mateixes i dels principals navegadors, per a configurar o rebutjar la instal·lació de cookies en les seves terminals (ordinador, tauleta, telèfon mòbil, etc.).

Maig de 2018